Have your say!

Have your say! The Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Bill

The National Assembly Children, Young People and Education Committee are looking at the Welsh Government’s proposal for a new law. The name of this proposed new law is: The Additional Learning Needs and Education Tribunal (Wales) Bill.

When children and young people need extra help with learning, these are called ‘Special Educational Needs’. The new law will change this name to ‘Additional Learning Needs’. At the moment, children and young people with these needs get extra help in school or college and some have Statements or Learning Difficulty Assessments. The Welsh Government is changing this with the new law. Now there will be Individual Development Plans instead. These will often be called IDPs.

In order to collect the views of families and children and young people, the Committee has created some surveys.

You can find the survey for children and young people here: https://www.surveymonkey.co.uk/r/ALNET-Youth

You can find the survey for families here:

https://www.surveymonkey.co.uk/r/ALNET-Families

The surveys close on 8 March 2017.

This survey is a chance for you to tell Assembly Members on the Committee what you think about the way people and organisations working with children and young people should give them extra support with their learning, where they need this.


Dweud eich dweud! Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad Cenedlaethol yn ystyried cynnig Llywodraeth Cymru ar gyfer deddf newydd. Enw’r ddeddf yma yw: Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru).

Pan fydd angen cymorth ychwanegol gyda dysgu ar blant a phobl ifanc, gelwir y rhain yn 'Anghenion Addysgol Arbennig'. Bydd y ddeddf newydd yn newid yr enw hwn i 'Anghenion Dysgu Ychwanegol'. Ar hyn o bryd, mae plant a phobl ifanc sydd â’r anghenion hyn yn cael cymorth ychwanegol yn yr ysgol neu'r coleg ac mae rhai yn cael Datganiadau neu Asesiadau Anhawster Dysgu. Mae Llywodraeth Cymru yn newid hyn gyda'r ddeddf newydd. Bellach, bydd Cynlluniau Datblygu Unigol yn lle hynny. Bydd y rhain yn aml yn cael eu galw’n IDPs.

Er mwyn casglu barn teuluoedd a plant a phobl ifanc, mae’r Pwyllgor wedi creu arolygon.

Mae’r arolwg i blant a phobl ifanc yma: https://www.surveymonkey.co.uk/r/ALNET-Ifanc

Mae’r arolwg i deuluoedd yma: https://www.surveymonkey.co.uk/r/ALNET-Teuluoedd

Bydd yr arolygon hyn yn cau ar 8 Mawrth 2017.

Mae’r Arolwg Plant a Phobl Ifanc hwn yn gyfle i chi ddweud wrth yr Aelodau Cynulliad sydd ar y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg beth yw eich barn CHI am y ffordd y mae pobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol yn cael eu cefnogi NAWR a beth ddylai NEWID.